Bản mẫu:Editlink

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh
Phiên bản vào lúc 23:29, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của fandom:hocsinhchankinh>FANDOM
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Description

This template creates a direct link to edit a given wiki page.

Syntax
{{editlink|<page>}}
{{editlink|<page>|<link text>}}