Bản mẫu:Hộp thông tin nhân vật

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh

<infobox>

 <title source="title1">
   <default>Hộp thông tin nhân vật</default>
 </title>
 <image source="image1">
</image> <label>Nghề nghiệp</label> <label>Thành viên thuộc</label> <label>Gia đình</label> </infobox> Example usage:
{{Hộp thông tin nhân vật

  | title1=Example

  | image1=Example

  | caption1=Example

  | nghề_nghiệp=Example

  | thành_viên_thuộc=Example

  | gia_đình=Example

}}

<templatedata> {"params":{"title1":{"suggested":true},"image1":{"suggested":true},"caption1":{"suggested":true},"ngh\u1ec1_nghi\u1ec7p":{"suggested":true},"th\u00e0nh_vi\u00ean_thu\u1ed9c":{"suggested":true},"gia_\u0111\u00ecnh":{"suggested":true}},"sets":[],"maps":{}} </templatedata>