Bản mẫu:Hộp thông tin tuyển tập

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh

<infobox>

 <title source="tên">
   <default>Hộp thông tin tuyển tập</default>
 </title>
 <image source="hình"> </image>
 
   <label>Ngày phát hành</label>
 
 
   <label>Số phần</label>
 
 
   <label>Mã vạch</label>
 

</infobox>