Bản mẫu:PD

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh
Phiên bản vào lúc 23:29, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của fandom:hocsinhchankinh>FANDOM
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Description
This template is used to mark images as being in the public domain.
Syntax
Type {{PD}} on the image information page.