Bản mẫu:Self/doc

Từ Wiki Học Sinh Chân Kinh
Phiên bản vào lúc 23:29, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của fandom:hocsinhchankinh>FANDOM
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Description
This template is used to mark images as having been uploaded by the photographer or author.
Syntax
Type {{self}} on the image information page.